Välj en sida

BAS-utbildning

Utbildning

BAS-utbildningen innehåller olika valbara moduler, som antingen kan ges separat i form av enstaka utbildningsdagar eller med flera avsnitt som en sammanhållen utbildning. Utbildningen skräddarsys vad det gäller innehåll och omfattning utifrån de behov och de utmaningar som är aktuella inom din organisation eller enhet.

Beroende av antal deltagare finns möjlighet till s.k. ’blended learning’, d.v.s. att vissa av utbildningstillfällena genomförs digitalt via Teams och vissa på plats.

Utbildningsinnehåll

Inom BAS-utbildningen rekommenderar vi en inledande del med förståelse/analys. Härutöver kan du som uppdragsgivare välja mellan ett antal olika moduler som består av olika strukturerade arbetssätt.

Utbildningen baseras på föreläsningar, grupparbeten samt även arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena då deltagarna kan pröva nya arbetssätt i det vardagliga arbetet. Beroende av antalet deltagare finns alla möjligheter att växla mellan föreläsningar på plats eller använda interaktiva arbetssätt.

Bland möjliga delar i en BAS-utbildning finns:

  • Analys – att skapa en förståelse i samverkan. Vi fokuserar på psykiska funktionsnedsättningar och vad dessa ställer för krav på stödjande och kompensatoriska insatser. Vi ger även en beteendeanalytisk grund för att skapa förståelse för hur beteende formas och upprätthålls. Utifrån aktuellt arbetsområde diskuteras symtomatologi och psykiatrisk problematik.
  • Psykiatrisk problematik med fokus på förståelse, bemötande och strategier i vardagen. Här utgår vi från den klientgrupp som du och din organisation arbetar med. Det kan exempelvis gälla psykosproblematik, personlighetssyndrom, missbruk eller annan allvarlig psykiatrisk problematik.
  • Strukturer för arbetet, genomförandeplanering och SIP. Genomförandeplanering, samordnad vårdplanering samt arbete i resursgrupper och nätverk diskuteras med utgångspunkt från aktuell lagstiftning.
  • Samtalsmetod. Utbildning i samtalsmetoder som har som syfte att leda till ett samtal som fokuserar på brukarens egen utveckling och motivation. Bland metoder som vi tar delar från märks: aktivt lyssnande, sokratisk metodik samt motiverande samtal. Till avsnittet hör även diskussioner kring bemötande och förhållningssätt i en bredare bemärkelse.
  • Psykiska funktionshinder – förståelse och hantering i vardagen. Hur vi kan hjälpa brukare med psykiska funktionsnedsättningar att själva hantera olika vardagliga situationer. (Mer information kring detta kan du få under separat utbildning under rubriken Psykiska funktionshinder).
  • Färdighetsträning. Många brukare behöver stöd i form av både när det gäller konkreta praktiska färdigheter och sociala färdigheter. Momentet ger färdigheten i hur man lär ut och tränar olika färdigheter så att brukaren får nytta av dem i sitt liv.

Målgrupp

BAS-utbildningen riktar sig till personal inom kommunal eller privat socialpsykiatri samt social omsorg. Men utbildningarna kan även genomföras i samverkan mellan landstingets psykiatri och kommunala enheter.

Material

Bestäms utifrån aktuella delar som ska ingå. Men vi rekommenderar att de flesta dagarna utgår från texter i boken Att förstå inom psykiatri och socialpsykiatri så att deltagarna har möjlighet att läsa före och mellan utbildningstillfällena.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se