BAS-utbildning

Borell psykologi & arbetsterapi ABs BAS-utbildning innehåller olika utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form av enstaka utbildningsdagar eller med flera avsnitt i kombination som en sammanhållen utbildning. Utbildningarna skräddarsys vad det gäller innehåll och omfattning utifrån de behov och de utmaningar som är aktuella inom din organisation eller enhet.
BAS-utbildningen riktar sig framför allt till personal inom kommunal eller privat socialpsykiatri samt social omsorg. Men utbildningarna kan även genomföras i samverkan mellan landstingets psykiatri och kommunala enheter. Fokus är arbete med behandlings- och stödinsatser för brukare med psykiska funktionshinder.

Inom BAS-utbildningen rekommenderar vi en inledande del med förståelse/analys. Härutöver kan du som uppdragsgivare välja mellan ett antal olika moduler av olika strukturerade arbetssätt.
Utifrån era behov kan vi antingen ge en bredare utbildning med flera olika delar eller fördjupa oss inom ett fåtal delområden. Utbildningen baseras på föreläsningar, grupparbeten samt även arbetsuppgifter mellan utbildningstillfällena då deltagarna kan pröva nya arbetssätt i det vardagliga arbetet.

Bland möjliga delar i en BAS-utbildning finns:

Analys – att skapa en förståelse i samverkan. Vi fokuserar på psykiska funktionsnedsättningar och vad dessa ställer för krav på stödjande och kompensatoriska insatser. Vi ger även en beteendeanalytisk grund för att skapa förståelse för hur beteende formas och upprätthålls. Utifrån aktuellt arbetsområde diskuteras symtomatologi och psykiatrisk problematik.

Psykiatrisk problematik med fokus på förståelse, bemötande och strategier i vardagen. Här utgår vi från den klientgrupp som du och din organisation arbetar med. Våra egna huvudområden är psykosproblematik, personlighetssyndrom (med fokus på borderline/självskadebeteende), missbruk samt allvarlig psykiatrisk problematik (Severe Mental Illness, SMI).

Strukturer för arbetet, genomförandeplanering och SIP. Genomförandeplanering och samordnad vårdplanering diskuteras med utgångspunkt från aktuell lagstiftning. Exempel på de ämnen vi tar upp är: kontaktmannaskap, genomförandeplanering, nätverks- och resursgruppsarbete samt Samordnad individuell planering (SIP).

Samtal – aktivt lyssnande, det motiverande samtalet. Utbildning i samtalsmetoder som har som syfte att leda till ett samtal som fokuserar på brukarens egen utveckling och motivation. Bland metoder som vi tar delar från märks: aktivt lyssnande, sokratisk metodik samt motiverande samtal. Till avsnittet hör även diskussioner kring ‘bemötande’ i en bredare bemärkelse.

Psykiska funktionshinder – förståelse och hantering i vardagen. Hur vi kan hjälpa brukare med psykiska funktionsnedsättningar att själva hantera olika vardagliga situationer. (Mer information kring detta kan du få under separat utbildning under rubriken Psykiska funktionshinder).

Kontakta oss gärna för att diskutera vad vi tillsammans kan erbjuda för att höja din personalgrupps kompetens.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm