Välj en sida

Case management, RACT

Utbildning

Case management utifrån Resursgrupps-ACT (RACT) är ett metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och omfattande psykiska funktionshinder. 
Arbetssättet baseras på att brukaren får en case manager och tillsammans med denne genomför en kartläggning och samlar en resursgrupp. I resursgruppen fattar brukare, case manager samt övriga resurspersoner gemensamma beslut och genomför insatser för att stödja brukaren till en självständig vardag.
Omfattande svensk och internationell forskning visar att RACT-metoden har god evidens och uppvisar mycket goda resultat vad gäller aktivitet, symtomhantering, funktion och livskvalitet.

Borell AB erbjuder utbildning i RACT för dig som blivande Case Manager. Antingen med ett allmänt fokus eller särskilt inriktad på arbete med brukare med psykisk ohälsa och samtidigt missbruk, samsjuklighet.

Utbildningen ges som ’blended learning’, d.v.s. med omväxlande tillfällen digitalt och på plats. Omfattning och innehåll bestäms i samråd mellan dig som uppdragsgivare och är beroende av organisationens mål och deltagarnas förkunskaper. 

Kontakta Mats Borell för ytterligare information.

För att utbildningen ska resultera i en fungerande implementering erbjuder vi konsultativa insatser för organisationsuppbyggnad, metodhandledning samt chefsstöd.

Kontakta Mats Borell för ett samtal om era behov.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se