Välj en sida

Psykiska Funktionshinder

Utbildning

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik har svårt att få det dagliga livet att fungera på grund av sina psykiska funktionshinder. Dessa kan bero på de psykiska funktionsnedsättningar individen har i relation till den omgivning denne lever i. Orsaker till nedsättningarna kan vara flera, allvarlig psykiska ohälsa, missbruk eller neuropsykiatriska diagnoser är de vanligaste. Även om psykiatrisk behandling ofta är nödvändig och fyller stor funktion är det inte alltid individen blir av med alla symtom. Många får leva med varaktiga psykiska funktionshinder och har därigenom behov av stöd för att kunna hantera vardagen på bästa sätt och göra de aktiviteter som önskas och vara delaktig i de områden i livet som är viktiga.

Utbildningsinnehåll

  • Beskrivning av psykiska funktionsnedsättningar utifrån ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).
  • Hur funktionsnedsättningen kan se ut, hur den kan påverka individen och vilka svårigheter detta kan ge i det dagliga livet.
  • Olika sätt att hantera funktionsnedsättningar genom att hitta olika strategier, hjälpmedel, anpassning av miljön.
  • Arbete med målsättning och färdighetsträning vid olika funktionsnedsättningar.

Omfattning och upplägg

Utbildningens omfattning 2 dagar där föreläsningar varvas med gruppuppgifter samt praktiska övningar. Deltagarna får även möjlighet att använda kunskaperna från dag ett genom hemuppgifter i sin praktiska vardag och diskutera erfarenheter under dag två.

Målgrupp

Personal inom psykiatri, socialtjänst, biståndshandläggning, socialpsykiatri och olika former av stödverksamheter.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se