Välj en sida

Utbildning i Case Management, Resursgrupps-ACT

Utbildningen syftar till att du som deltagare får kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra en evidensbaserad case management-insats utifrån Resursgrupps-ACT, tillsammans med brukare med allvarlig psykisk ohälsa, med eller utan samtidigt missbruk, och funktionshinder.

Utbildningens omfattning
Utbildningen startar 210903 och avslutas 220128. Samtliga utbildningstillfällen genomförs digitalt via Teams fredagar 9.00-12.00.
Utbildningen är uppbyggd kring 10 föreläsningar/workshops.
Mellan varje tillfälle förväntas du som deltagare genomföra hemuppgifter samt pröva nya strategier utifrån innehåll under föreläsningarna. Hemuppgifterna redovisas skriftligt och respektive lärare ger individuell feedback.
Som deltagare får du tillgång till en lärplattform. Här publiceras material i form av ppt och artiklar. Som deltagare lämnar du även dina hemuppgifter och får feedback på lärplattformen.
Handledning ingår inte i grundutbildningen. Men handledning är en nödvändig förutsättning för en fungerande inlärning. Som utbildningsanordnare är vi öppna för att handledningen kan ske inom befintliga upplägg på din arbetsplats, alternativt ger vi möjlighet till flexibel grupphandledning till kraftigt subventionerad kostnad.

Totalt omfattar utbildningen:
– Föreläsningar/workshops: 10 tillfällen.
– Genomgång och feedback på hemuppgifter, individuella kontakter med utbildare.

Innehåll
Utbildningen innehåller bland annat: historisk utveckling av R-ACT och liknande metoder; kartläggnings- och bedömningsfasen; grundläggande beteendeanalys; att leda en resursgrupp; symtomhantering; samsjuklighet; psykiska funktionsnedsättningar och -hinder; psykopedagogiska insatser; färdighetsträning. För en detaljerad utbildningsplan se nedan.

Utbildningen fokuserar på metodiken Resursgrupps-ACT samt nödvändiga kunskaper om funktionsnedsättningar, psykiatrisk problematik samt beteendeanalys. Deltagarna förväntas ha allmänna, generiska, färdigheter exempelvis när det gäller samtalsmetodik, alternativt inhämta dessa genom på annat sätt. Total arbetsmängd för deltagare kan jämställas med 15 högskolepoäng.

Examination
Portfolio. Efter varje föreläsning ges en hemuppgift. Dessa laddas upp på utbildningens lärplattform. Varje deltagare läser och ger feedback på två andra deltagares uppgifter, samt får även feedback från aktuell lärare. Varje deltagares samlade och godkända hemuppgifter utgör examination på utbildningen.

Litteratur
Manual för Case Management, Resursgrupps-ACT.
Berglund, N., Borell, M., (2019). Att arbeta med resursgrupper. Stockholm: Borell förlag.
Artiklar tillkommer i samband med respektive föreläsning.
ppt-material.

Boken Att arbeta med Resursgrupper samt Manual för Case Management levereras till varje deltagare, och ingår i kursavgiften. Övrigt material, ppt samt artiklar, publiceras via Teams.

Utbildare/handledare
Leg psykolog Mats Borell, Stockholm
Socionom Johan Landström-Flink, Örebro
Leg arbetsterapeut Eva-Lena Borell, Stockholm
Gästföreläsare.

Samtliga föreläsare och handledare har genomfört flera liknande RACT-utbildningar.

Utbildningsbevis
Efter fullgjord utbildning får deltagare som fullgjort utbildningens samtliga moment utbildningsbevis.

Krav för godkänd utbildning:
– Deltagit vid samtliga föreläsningar. Om du p.g.a. sjukdom eller annan oförutsedd orsak inte kan delta ges möjlighet till komplettering genom hemuppgift i överenskommelse med aktuell lärare.
– Godkänd examinerande uppgift.

Urval av deltagare
Maximalt antal deltagare per kurs 10 personer.

Anmälan, kostnad
Kostnad 14.500 kronor (exklusive moms) per deltagare (18.125 inklusive moms).
Anmälningsavgift erläggs före kursstart.
För dig som anmäler dig som privatperson finns möjlighet att dela upp anmälningsavgiften på två tillfällen.

Anmälan sker till Mats Borell (mats@borellme.se).

Schema, utbildning i Case Management, RACT
Utbildningen ges via Teams. Samtliga tillfällen 9.00-12.00.

Föreläsning 1. Introduktion – 210903 
Föreläsning 2. Beteendeanalys – 210917 
Föreläsning 3. Funktionsnedsättningar och -hinder – 211001 
Föreläsning 4. Kartläggning – 211015 
Föreläsning 5. Att initiera en Resursgrupp – 211029 
Föreläsning 6. Psykopedagogiska insatser/färdighetsträning 1 – 211112 
Föreläsning 7. Symtom – 211126 
Föreläsning 8. Samsjuklighet – 211210 
Föreläsning 9. Psykopedagogiska insatser, anpassning, färdighetsträning 2 – 220114 
Föreläsning 10. Att leda en resursgrupp – 220128