Välj en sida

Social färdighetsträning vid Schizofreni

630.00 kr

Personer med allvarlig psykisk ohälsa drabbas regelmässigt av funktionsnedsättningar som resultat av den psykiska sjukdomen. Sjukdom och funktionsnedsättningar utvecklar sedan tyvärr i sin tur färdighetsbrister som lägger hinder i vägen för en givande tillvaro med glädje och samvaro med andra. Framför allt är det de sociala färdighetsbristerna som hindrar en persons delaktighet, det kan gälla att upprätthålla arbete och sysselsättning, fritidsaktiviteter eller att ha nära relationer med andra.

Social färdighetsträning (Social Skills Training, SST) är en evidensbaserad pedagogik för att stödja brukare att få och upprätthålla nya färdigheter. Metodiken är i första hand skriven för brukare med psykosproblematik, men kan användas för brukare med olika funktionshinder – oavsett diagnos.
Social färdighetsträning presenterar det vetenskapliga underlaget för metodiken samt hur träningen kan anpassas vid samsjuklighet. Boken innehåller en stegvis introduktion för att bedöma brukarens nuvarande färdigheter, lära ut nya och hantera utmaningar i träningen.

Social färdighetsträning innehåller 60 arbetsblad för färdighetsträning. Bland ämnena märks färdigheter inom: samtal och relationer, konflikthantering, hälsobefrämjande åtgärder, arbetslivet, att hantera alkohol och droger med flera områden.

Kategori:

Författare: Alan S. Bellack, professor i psykiatri; Kim T. Mueser, psykolog, professor; Susan Gingerich, konsult färdighetstränare; Julie Agresta, socialarbetare.