Välj en sida

Kombinerade behandlingsinsatser för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa

300.00 kr

 

En stor andel av de personer som har missbruksproblematik lider samtidigt av psykisk ohälsa. Behandling och stödinsatser behöver riktas både mot missbruket och det psykiska lidandet för att kunna ge möjlighet till förändring.
Kombinerade behandlingsinsatser för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa presenterar vetenskapliga grunder och praktisk kunskap om samtidiga insatser vid medelsvår psykisk ohälsa (ångest, depression, personlighetssyndrom med flera).

Boken ger en ingående beskrivning av nio olika behandlings- och stödinsatser:
– kartläggning och diagnosticering
– motiverande insatser
– kognitiv beteendeterapi
– läkemedel
– fysisk aktivitet
– familj- och närståendeinsatser
– integrerade psykosociala insatser
– samverkan
– tvångsåtgärder.

Till Kombinerade behandlingsinsatser för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa hör arbetsboken Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik som ger klienten kunskap och vägledning för att bygga upp nya färdigheter för ett liv utan missbruk. Kombinerade behandlingsinsatser för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa. Boken riktar sig till behandlare inom beroendeverksamheter, personal inom psykiatri eller kommunala stödinsatser.
Översättning och svensk bearbetning av leg psykolog Mats Borell.

Inkl. 6% moms

Kategori:

Antal sidor: 284.

Trådbundet danskt band.

Rolf Gråwe

Rolf Gråwe

Leg psykolog

Rolf är leg psykolog, fil. dr., senior forskare vid Department of Research and Development, St. Olav’s Universitetssjukhus, samt professor vid Institutet för psykisk Hälsa, NTNU, Trondheim.

Rolfs forskningsområde är psykisk ohälsa och samtidigt missbruk. Inom detta område har han publicerat 17 böcker eller bokkapitel samt 180 vetenskapliga publikationer. En stor del av arbetet fokuserar på strukturer för behandling och pedagogiska behandlingsmaterial.

Related products

Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik